Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Kvantna fizika

Autor: Eyvind H. Wichmann

Stanje: Rabljeno

Uvez: Tvrdi

Format: 33x24

Izdavač: Hrvatski izdavač

Godina: 2003.

Stranica: 226

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 14,90 €
(~112,26 kn)

Opis:

Novo, 2. hr­vat­sko, iz­da­nje po­zna­tog udž­be­ni­ka fi­zi­ke Sveu­či­li­šta u Ber­ke­le­yju u pri­je­vo­du dr. sc. Ni­ko­le Zovka. Ovaj po­pu­lar­no pisan i mo­der­no op­re­me­ljen uvod u kvan­t­nu fi­zi­ku, znan­st­ve­nu di­sci­pli­nu koja je obo­ga­ti­la znan­st­ve­nu kul­tu­ru čo­vje­čan­stva, na­mi­je­njen je na­stav­ni­ci­ma i stu­den­ti­ma pri­ro­do­slov­nih i teh­nič­kih stru­ka. Oda­bra­ni za­da­ci na kraju sva­kog po­glav­lja upot­pu­nju­ju gra­di­vo. Uvod­ne stra­ni­ce po­sve­će­ne su ve­li­kim fi­zi­ča­ri­ma, ute­me­lji­te­lji­ma kvan­t­ne fi­zi­ke, Al­ber­tu Ein­stei­nu, Maxu Plan­c­ku, Jo­sep­hu J. Thom­p­so­nu, Er­ne­stu Rut­her­for­du i Niel­su Bohru te nji­ho­vim is­tra­ži­va­nji­ma i teo­rij­skim po­gle­di­ma.