Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Terorizam protiv demokracije

Odgovor liberalne države

Paul Wilkinson, Autor

Terorizam protiv demokracije

Odgovor liberalne države

Autor: Paul Wilkinson

Stanje: Rabljeno

Uvez: Tvrdi

Format: 24x17

Izdavač: Hrvatski izdavač

Godina: 2002.

Stranica: 263

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena: 15,90 €
(~119,80 kn)

Opis:

Knji­ga Te­ro­ri­zam pro­tiv de­mo­kra­ci­je bavi se pro­ble­mom pro­na­la­že­nja i pri­mje­ne efi­ka­snog de­mo­krat­skog od­go­vo­ra te­ro­ri­zmu, od­go­vo­ra koji bi bio u su­gla­sju s oču­va­njem de­mo­kra­ci­je, ljud­skih prava i vla­da­vi­ne prava. Autor, pro­fe­sor me­đu­na­rod­nih od­no­sa na bri­tan­skom Sveu­či­li­štu St An­drews, nije na­pi­sao opću po­vi­jest mo­der­nog te­ro­ri­zma, već stu­di­ju koja iz­no­si neke važne pou­čke i sa­vje­te u po­gle­du stra­te­gi­je, po­li­ti­ke i mjera za pre­ven­ci­ju i borbu pro­tiv te­ro­ri­zma. Knji­ga sa­dr­ži i kra­tak popis naj­ve­ćih svjet­skih te­ro­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja.

Knjiga je kao nova