Antikvarijat, knjige, gramofonske ploče, udžbenici, polovne knjige

Ovršni zakon – redakcijski pročišćen tekst zakona, interpretativne i komentarske bilješke, sudska praksa, stvarno kazalo

III. izdanje

Mihajlo Dika, Autor

Ovršni zakon – redakcijski pročišćen tekst zakona, interpretativne i komentarske bilješke, sudska praksa, stvarno kazalo

III. izdanje

Autor: Mihajlo Dika

Stanje: Rabljeno

Uvez: Meki

Format: 20x14

Izdavač: Narodne novine

narodne novine

Godina: 2008.

Stranica: 205

Jezik: Hrvatski

Rabljeno stanje

Cijena u knjižari: 245,00 € (~1.845,95 kn)

Cijena: 23,90 €
(~180,07 kn)

Opis:

KRATKI SADRŽAJ

OVRŠNI ZAKON
– tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama

Dio prvi
Glava prva
Osnovne odredbe

Dio drugi
OVRHA
Razdjel prvi
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Glava druga
Ovršna i vjerodostojna isprava

Glava treća
Predlaganje i određivanje ovrhe

Glava četvrta
Provedba ovrhe

Glava peta
Pravni lijekovi stranaka protiv rješenja o ovrsi

Glava šesta
Prigovor treće osobe

Glava sedma
Protuovrha

Glava osma
Odgoda, obustava i završetak ovrhe

Razdjel drugi
OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE

Glava deveta
Opće odredbe

Glava deseta
Ovrha na nekretnini

Glava jedanaesta
Ovrha na pokretninama

Glava dvanaesta
Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Glava trinaesta
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika

Glava četrnaesta
Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina

Glava petnaesta
Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu

Glava šesnaesta
Ovrha na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Glava sedamnaesta
Ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima

Glava osamnaesta
Posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba

Razdjel treći
OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE

Glava devetnaesta
Mjesna nadležnost
Sudski penali

Glava dvadeseta
Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina

Glava dvadest prva
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine

Glava dvadeset druga
Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje

Glava dvadeset treća
Ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu

Glava dvadeset četvrta
Ovrha diobom stvari

Glava dvadeset peta
Ostvarenje tražbine na davanje izjave volje

Razdjel četvrti
SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI

Glava dvadeset šesta
Određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Dio treći
OSIGURANJE
Glava dvadeset sedma
Opće odredbe

Glava dvadeset osma
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnoga prava na nekretnini

Glava dvadeset deveta
Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje na temelju sporazuma stranaka

Glava trideseta
Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava

Glava trideseta prva
Osiguranje prethodnom ovrhom

Glava trideset druga
Osiguranje prethodnim mjerama

Glava trideset treća
Privremene mjere

Dio četvrti
EUROPSKI OVRŠNI NALOG
Glava trideset četvrta
Postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga

Dio peti
KAZNENE ODREDBE

Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stvarno kazalo

Kratice